Algemene voorwaarden

 

Het Statenjacht “De Utrecht” wordt verhuurd door Topzeil BV, een deelneming van de Stichting Statenjacht Utrecht

 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Diensten 
  De door Topzeil BV in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de huurder / opdrachtgever van een of meer vaartochten met het Statenjacht “De Utrecht “ en / of meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
 3. Huurder en / of Opdrachtgever: 
  De partij aan wie Topzeil BV een aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is aangegaan alsmede de personen/ passagiers ten behoeve van wie de opdrachtgever de overeenkomst met het Topzeil BV is aangegaan. Hierna te noemen: Opdrachtgever
 4. Verhuurder en / of Opdrachtnemer: 
  Topzeil BV die in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of diensten levert zoals hiervoor omschreven, hierna te noemen “ Topzeil BV”.
 5. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Topzeil BV. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze voorwaarden geacht door de opdrachtgever van Topzeil BV te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken doordat Topzeil BV zulks schriftelijk bevestigt. Een ieder die deelneemt aan de door Topzeil BV aangeboden vaartocht wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Topzeil BV geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.

Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Topzeil BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door Topzeil BV van documenten van opdrachtgever waarop dergelijke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Topzeil BV.

 1. Aanbiedingen 
  Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijke een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van Topzeil BV vrijblijvend.

Indien door Topzeil BV op verzoek van de opdrachtgever een begin van uitvoering is gemaakt van een door Topzeil BV aan de desbetreffende opdrachtgever gedane aanbieding, wordt de opdrachtgever geacht – vanaf de datum van uitvoering – met Topzeil BV een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform de daartoe door Topzeil BV gedane aanbieding.

 1. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst 
  De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Topzeil BV aan opdrachtgever dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever. In spoedeisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen: in dat geval blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoeren door Topzeil BV van de gegeven opdracht en zal Topzeil BV binnen 2 x 24 uur de overeenkomst schriftelijk bevestigen.

Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met Topzeil BV zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Topzeil BV geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Het Topzeil BV bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

 1. Gewijzigde uitvoering 
  Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Topzeil BV wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst 
  Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 3. Annulering door de opdrachtgever 
  De opdrachtgever heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt door een schriftelijke aangetekend verzonden aanzegging van de opdrachtgever aan Topzeil BV. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Topzeil BV de aanzegging ontvangt.

Bij annulering van deze huurovereenkomst zijn de volgende percentages van de totale huursom verschuldigd:

Na boeking 15%

6 tot 5 maanden voor afvaart 20%

5 tot 4 maanden voor afvaart 30%

4 tot 3 maanden voor afvaart 40%

3 tot 2 maanden voor afvaart 50%

2 tot 1 maand voor afvaart 75%

1 maand voor afvaart 90%

Op de dag van afvaart 100%

Catering en servicekosten: 

na opdracht 15%

1 maand tot 1 week voor afvaart 30%

1 week voor afvaart en later 100%

Annulering van nevenactiviteiten 
Door opdrachtgever zijn de volledige annuleringskosten verschuldigd welke door de desbetreffende organisatie/bedrijf in rekening wordt gebracht. (Nevenactiviteiten zijn alle zaken welke door opdrachtgever, naast de zeiltocht, zijn geaccordeerd. Bijvoorbeeld een bezoek aan het Muiderslot of Pampus, muzikant(en), hotels, restaurants, audiovisuele middelen, huur van tafels/stoelen/bestek, etc.)

 1. Betaling verplichtingen van de huur- catering overeenkomst 
  Betaling van de scheepshuur en de bestelde catering dient door de opdrachtgever aan Topzeil BV te geschieden voorafgaand aan de afvaart en conform de op de factuur en of bevestiging vermelde betalingsvoorwaarden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke zal de afvaart geannuleerd worden en blijven alle verplichtingen in de aangegane overeenkomst met Het Topzeil BV onverkort van kracht en dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Is de betaling niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen dan is de opdrachtgever in verzuim.

Reclames betreffende facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Topzeil BV zijn ingediend.

Topzeil BV behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Topzeil BV, bij contante betaling geldt alleen de door Topzeil BV uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling.

Betaling dient binnen de aangegeven termijnen te geschieden bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum van verzuim is de opdrachtgever een contractuele rente van 6% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts is Topzeil BV alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de opdrachtgever gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke Topzeil BV moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen te vergoeden.

 1. Kosten ingeval van niet of niet tijdige betaling 

Alle kosten welke door Topzeil BV worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % (exclusief BTW) van het te vorderen bedrag met een minimum van € 750,– (exclusief BTW) per vordering. Indien Topzeil BV kan aantonen in redelijkheid genoodzaakt te zijn geweest hogere buitengerechtelijke kosten te maken, komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso komen voor rekening van de opdrachtgever die van de gerechtelijke executie inbegrepen.

Topzeil BV heeft jegens de opdrachtgever, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:

Onmiddellijke betaling ter zake van de opdrachtgever en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten;

Haar prestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de opdrachtgever, op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen.

De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Topzeil BV afkomstige schriftelijke verklaring;

Betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen.

Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Topzeil BV te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

 1. Catering en servicekosten
  De afname van catering en services aan boord is verplicht, tenzij in de huurovereenkomst hiervan is afgeweken.
 2. Kosten service personeel 
  Deze kosten zijn voor het bedienend personeel. Afhankelijk van de groepsgrootte en de keuze van catering zal het aantal personeelsleden vooraf worden afgesproken . De kosten van het bedienend personeel staan vermeld op www.statenjacht.nl en worden in rekening gebracht over actuele tijd dat opdrachtgever van aanvang tijdstip tot vertrek van boord heeft doorgebracht.

De catering wordt door opdrachtgever in overleg met Topzeil BV bepaald en bij Topzeil BV afgenomen. Opdrachtgever zal aan Topzeil BV de bestelling van de catering opgeven voor het minimale aantal personen zodra opdrachtgever overgaat tot boeken. Tot 10 dagen voor afvaart kan dit aantal naar boven toe worden bijgesteld en dieetwensen worden doorgegeven.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan is het Topzeil BV gerechtigd de overeen gekomen prijzen hierop alsnog aan te passen.

Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht het gehuurde in overeenstemming met de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van het Statenjacht of het door haar ingehuurde service personeel.

Het Topzeil BV is in geen geval aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke eigendommen en gaat ervan uit dat de catering op de dag van levering wordt genuttigd. Topzeil BV is niet aansprakelijk wanneer de maaltijd op een later tijdstip wordt genuttigd en hier op welke manier dan ook klachten uit voortkomen

 1. Betaling van catering en servicekosten 
  Zodra opdrachtgever akkoord gaat met de offerte ontvangt opdrachtgever een factuur voor de scheepshuur, servicekosten en catering voor het minimale aantal personen, ook deze factuur dient voor afvaart te zijn voldaan. Eventuele bijbestelling wordt na afloop van de vaart samen met de eventuele drankfactuur gefactureerd. Betalingsvoorwaarden zijn gelijk aan de betalingsvoorwaarden huurovereenkomst als hierboven genoemd.
 2. Afkoop catering en kurkrecht 
  Als de catering of dranken door opdrachtgever zelf verzorgd wordt, betaalt de opdrachtgever de kosten voor afkoop catering en/of kurkrecht voor afkoop dranken. Deze kosten staan vermeld op de factuur. De betalingsvoorwaarden zijn gelijk aan de betalingsvoorwaarden huurovereenkomst als hierboven genoemd.
 3. Prijzen en tarieven
  Alle prijzen en tarieven zijn exclusief B.T.W. en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is Topzeil BV gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd of verlaagd.
 4. Vertrouwelijke informatie 
  Partijen verplichten zich tot wederzijdse geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen.
 5. Medewerking opdrachtgever en/of opdrachtgever
  Opdrachtgever zal Topzeil BV steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van is van Het Topzeil BV of de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Topzeil BV voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Topzeil BV leiden en kunnen extra kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De opdrachtgever dient de aanwijzingen van (de medewerkers van) Topzeil BV onverwijld op te volgen. De toegang tot het Statenjacht en steigers kan indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en openbare orde door het Topzeil BV zonder vermelding van redenen geweigerd worden.

Van de vooraf afgesproken aanvangstijd van de vaartocht kan niet worden afgeweken. Het Statenjacht Utrecht vertrekt op het overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Op uitdrukkelijk en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de opdrachtgever kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Overige onderdelen van de tocht kunnen ten gevolge van deze vertraging veranderd / ingekort worden dan wel geheel komen te vervallen.

 1. Aansprakelijkheden 
  Het Topzeil BV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de opdrachtgever, tenzij die schade is te wijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet.

In alle gevallen waarin Topzeil BV gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op grond van de betreffende overeenkomst door Topzeil BV aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW).

Na de reclametermijn als bedoeld in artikel 12 is Topzeil BV niet meer aansprakelijk voor haar tekortkomingen, tenzij er een schriftelijk overeengekomen garantie geldt.

Topzeil BV sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor Topzeil BV op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is, inclusief derden die Topzeil BV bij de verlening van diensten heeft ingeschakeld.

De rechtsvordering van de opdrachtgever tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Topzeil BV voor schade die derden mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. De opdrachtgever dient voor eigen risico de ter zake nodige verzekeringen af te sluiten.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van Topzeil BV door welke oorzaak ook. Tevens is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade toegebracht door de passagiers aan het personeel

dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Topzeil BV alsmede de door haar ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld van de betreffende personen.

 1. Aansprakelijkheid schipper, overige bemanning zoals catering-service personeel 
  De bemanning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, voortkomend uit het verblijf van opdrachtgever en zijn/haar gasten aan boord of op de kade. Wij raden opdrachtgevers aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Vanaf een windkracht van 6 Bft heeft de schipper het recht om de tocht op het water niet door te laten gaan. Ook het niet varen door ijsgang en andere bedreigende natuurverschijnselen zijn voor risico en rekening van opdrachtgever.

Topzeil BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit het niet (tijdig) aanwezig zijn van het schip in de door opdrachtgever gewenste haven als gevolg maar niet gelimiteerd tot stremmingen bij bruggen, kunstwerken en weersomstandigheden zoals hierboven vermeld.

Opdrachtgever zal een vervangend schip accepteren, indien het schip door bijzondere omstandigheden niet aanwezig zou kunnen zijn op de overeengekomen datum en plaats.

 1. Overmacht 
  Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Topzeil BV in de uitvoering gebruik maakt. Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting onmogelijk is (b.v. in geval van een huwelijk) of tenminste onafgebroken gedurende drie maanden heeft voortgeduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door Topzeil BV reeds gedeeltelijk is nagekomen, de opdrachtgever een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs aan Topzeil BV verschuldigd is.

Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.

 1. Claims 
  Onder claims worden verstaan alle grieven van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Topzeil BV. Claims kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 8 werkdagen na de door Topzeil BV verleende diensten / verrichtte prestaties, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen. Geringe in het dagelijks verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren. Door het indienen van een claim wordt de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet opgeschort.

Indien binnen bovengenoemde termijnen de opdrachtgever niet heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de opdrachtgever.

 1. Opschorting en beëindiging 
  Indien naar het oordeel van Topzeil BV de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Topzeil BV op elk moment nadere zekerheid dan wel vooruitbetaling verlangen, bij gebreke waarvan Topzeil BV het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Ingeval de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Topzeil BV het recht de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te keuze van het Topzeil BV en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

Indien Topzeil BV gebruik maakt van haar in het voorgaande lid genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de met Topzeil BV overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat Topzeil BV de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet.

Door de opdrachtgever kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Topzeil BV na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.

In geval de overeenkomst door Topzeil BV wordt ontbonden wegens wanprestatie van de opdrachtgever behoudt Topzeil BV recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs. De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Topzeil BV nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Topzeil BV voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

26.Weigering c.q. beëindiging orders en/of opdrachten 
Topzeil BV behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren. Het Topzeil BV behoudt zich het recht voor orders c.q. opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Topzeil BV heeft te allen tijden het recht orders c.q. opdrachten, waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Topzeil BV te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen, (onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Topzeil BV heeft het recht – in geval van toepasselijkheid van bovenstaande – op volledige van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren c.q. (voortijdig) beëindigen van de order en/of opdracht.

27.Algemene voorwaarden 
Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Topzeil BV aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Topzeil BV
Nieuwegracht 155
3512 LL Utrecht

KvK Utrecht nr. 41187899
e-mail: stichting@statenjacht.nl.

Februari 2016